Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Gramatika GRM
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPD
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Písanie PXS
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PVC
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti RKS
Rozvíjanie sociálnych zručností RSZ
Ruský jazyk RUJ
Sloh SLO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zdravotná a telesná výchova ZTV
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMR

© aScAgenda 2022.0.1289 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.09.2021

Kontakt

  • Základná škola Podsadek
    Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa
  • 052 /23 88 272