Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Robme malé veci s láskou.

Pondelok 19. 2. 2018

Kalendár s prázdninami


 

Počet návštev

Počet návštev: 200360

Vitajte na stránke ZŠ Podsadek

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • 15. 12. 2017

  V rámci čitateľskej gramotnosti si žiaci vyrobili pomôcku – záložky do knihy, ktorú si v rámci kamarátskych vzťahov navzájom vymenili. Táto záložka im pomôže ľahšie sa orientovať v knihe.

 • 15. 12. 2017

  Hodiny čítania nie sú vo štvrtom ročníku stále rovnaké. Teraz, v predvianočnom čase, sme si hodiny spestrili čítaním piatich rôznych rozprávok – ŤAHAL DEDKO REPU, O ŠÍPKOVEJ RUŽENKE, KREMIENOK A CHOCHOLÚŠIK, JANKO HRAŠKO, VLK A SEDEM KOZLIATOK. Cieľom tejto aktivity bolo zlepšiť čitateľské schopnosti žiakov, a cibrenie pamäte. Počas týchto hodín sme so žiakmi tvorili osnovy, podľa ktorých žiaci rozprávku prerozprávali. Záverečná aktivita bola zameraná nato, že žiaci museli poznať rozprávku podľa krátkeho úryvku, a podrobnejšie sme sa venovali rozprávke Ťahal dedko repu. Žiaci určovali poradie postáv, poradie obrázkov a nakoniec si obrázky vymaľovali.

 • 7. 12. 2017

  Osemdesiatročnú históriu našej školy tvoria dejiny, ktorých súčasťou je skromná, zodpovedná a ušľachtilá práca mnohých pedagogických i nepedagogických zamestnancov a taktiež usilovnosť mnohých žiakov, ktorí boli a sú súčasťou tejto školy. Za tieto roky mohli zamestnanci tvarovať osobnosť a charakter mnohých ľudí a tak si vytvárali dobrý vzťah k iným, k škole, mestu i svojej vlasti. My, ich nasledovníci, tiež chceme napredovať úspešne ďalej a plniť ciele, ktoré sme si vytýčili do budúcnosti.

  Pri príležitosti tohto krásneho výročia chcem vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek poste zaslúžili o dobré meno našej školy a jej rozvoj. Jubilantke želám do ďalších rokov veľa dobrých a usilovných žiakov, zanietených učiteľov, obetavých rodičov, pochopenie a pomoc kompetentných pri riešení jej problémov, všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a životného optimizmu.

 • 5. 12. 2017

  Dňa 05.12.2017 sa konala beseda zameraná na nedbalú školskú dochádzku žiakov našej školy. Besedy sa zúčastnila vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mgr. Nataša Hlinková, referenti v oblastiach so zvýšenou koncentráciou občanov z rómskych komunít Andrej Kolcun a Peter Repka a terénni pracovníci Mestského úradu v Starej Ľubovni s PhDr. Dušanom Kasenčákom. Besedy sa zúčastnil každý žiak, ktorý bol upozornený na nedbalú školskú dochádzku a taktiež jeho zákonný zástupca

 • 24. 11. 2017

  Každoročne je tretí novembrový týždeň kalendárneho roka venovaný problematike drog v Európe. Tento rok je boj proti drogám zameraný hlavne na problematiku legálnej drogy – alkoholu. Alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami. Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia.

  Slovensko malo tradične problémy s alkoholovou závislosťou. Dôvody sú jednoznačné. Je to predovšetkým základ našich tradícií a kolorit osláv. Alkohol patril a patrí medzi súputníka všetkých smútkov a radostí nášho národa – počnúc krstinami, svadbami, narodeninovými oslavami a končiac smrťou človeka.

 • 25. 10. 2017


  Mesiac október je už tradične venovaný našim starým rodičom. Aj naši žiaci s pani učiteľkami si pripravili pekný program pre svojich blízkych - babky a dedkov.

 • 21. 10. 2017

  Deň 21.10. je vyhlásený za Svetový deň jablka. Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Aj naši žiaci si tento deň pripomenuli tvorivými aktivitami, dozvedeli sa o priaznivých účinkoch jablka a zoznámili sa s rôznymi odrodami jabĺk. Veľký úspech mal vlastnoručne pripravený ovocný šalát z jabĺk a mrkvy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zdravého jedálneho lístka. Celý tento zaujímavý a obohacujúci deň prebiehal v špeciálnych triedach formou jabĺčkového vyučovania.

 • 27. 10. 2017

  Naši žiaci 5. a 6. ročníka sa v rámci projektu Zelená škola zúčastnili exkurzie vo firme Ekos, kde si mohli pozrieť, čo znamená spracovanie odpadového materiálu.

Kontakt

 • Základná škola Podsadek
  Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa
 • 052 /23 88 272