Navigácia

Projekty školy

Zelená škola

            V tomto školskom roku 2016/2017 sa naša škola zapojila do celosvetového   certifikačno-vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Program Zelená škola pomáha škole realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

         Počas celého certifikačného procesu bude naše aktivity sprevádzať a usmerňovať regionálne centrum a konzultant, ktorý ju zároveň ohodnotí. Regionálne centrum bude pravidelne organizovať vzdelávacie podujatia pre konzultantov a koordinátorov Zelených škôl.

         Aj my sa chceme pokúsiť nájsť cestu zmeny, ktorá povedie našu školu k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej  ochrane a ohľaduplnom správaní sa k nášmu prostrediu a okolitej prírode. Vytvorili sme si akčnú skupinu Kolégium, ktoré bude naše aktivity pripravovať, riadiť a hodnotiť. Bude nám nápomocné pri riešení problémov a navrhovať zlepšenia, ako efektívne šetriť a ušetriť. Prezentácia - Na ceste

Kolégium Zelenej školy v školskom roku 2016/2017 - akčná skupina a organizačný garant programu na škole

 

Kolégium Zelenej školy zo zástupcov zamestnancov školy 

Ing. Viera Kičurová – učiteľka II.stupeň, koordinátorka programu

Mgr. Slavomíra Gribová – riaditeľka školy

Mgr. Anna Tvrdá – zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Kamila Kováčová – učiteľka II.stupeň

Mgr. Mária Valčáková – učiteľka I.stupeň

Mgr. Vlasta Hnatkovičová – učiteľka I.stupeň

Mgr. Tatiana Jarabinská – učiteľka I.stupeň

Mgr. Martina Dicová – učiteľka I.stupeň

PaedDr. Jana Pierová – učiteľka ŠT

Helena Lipčáková – ekonómka

Mária Compeľová – upratovačka

Juraj Tokarčík – školník

 

Kolégium Zelenej školy zo zástupcov žiakov

Kamila Čurejová – IV.A

Andrea Čurejová – IV.B

Tomáš Pompa – 5.roč.

Milan Čureja – VI.B

Nikola Čurejová – 7.roč.

Martin Čureja – 8.roč.

Peter Dunka – I.A ŠT

Kristián Čureja – I.A ŠT

 

Kolégium Zelenej školy zo zástupcov rodičov a priateľov školy

Rudolf Čureja – rodič, člen ROH

Vlasta Dunková – rodič

Mária Kyšeľová – zástupkyňa firmy EKOS Stará Ľubovňa

 

 

Environmentálny audit školy

 /marec 2017/

         Jednotlivé témy Zelenej školy sme s rozdelili po triedach a tak  sa všetci  žiaci aktívne zapojili do realizácie nášho environmentálneho auditu. Za pomoci pracovných listov sme hľadali plusy a mínusy našej školy v tom, ako sa správame k nášmu prostrediu a prírode. Po vypracovaní environmentálneho auditu školy sme zistili, že naša škola má  najväčšie rezervy v oblasti ODPADOV.  ODPADY sme si  preto zvolili ako prioritnú tému na certifikačné obdobie 2016/2017 – 2017/2018.

 

 

ODPADY

 

Silné stránky

Slabé stránky

Aktivity na Deň Zeme

Vysoká produkcia komunálneho odpadu

 

Brigády na úpravu areálu a blízkeho

okolia školy (jar, jeseň)

Vysoké náklady na odvoz odpadu

 

Neseparujeme, bioodpad nekompostujeme

 

 

Nepoužívame „šmíráky“

 

 

Z odpadu triedime iba kelímky a krabičky od mlieka, džúsu

 

 

Používame veľké množstvo jednorazových výrobkov

 

 

Málo aktivít k danej téme

 

 

Nerobíme žiadne zbery (papier, vrchnáky z PET fliaš)

 

 

Strava pre žiakov prichádza v malých neekologických

a neekonomických baleniach

 

  

A takto to vyzeralo v zápale práce pri zbieraní informácií k auditu:

 

Environmentálny akčný plán školy pre certifikačné obdobie:  2016/2017-2017/2018

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:  ODPADY

Environmentálny akčný plán školy

Prezentácia - Uprostred čoho žijeme

Odpadový materiál zohrá svoju úlohu aj pri skrášľovaní exteriéru

V rámci programu Zelená škola sme sa rozhodli zveľadiť a okrášliť si  okolie našej školy a tak žiakom aj sebe spríjemniť pobyt v škole. Na výrobu používame odpadový materiál ako sú staré pneumatiky, staré drevené palety, zvyšky dreva. Naše výrobky majú aj edukačný charakter a prostredníctvom nich sa snažíme našich žiakov poučiť o dôležitosti šetrného správania sa voči životnému prostrediu. Prezentácia - Skrášlenie exteriéru

 

Triedenie odpadov

Aj v našej škole triedime odpad. Alebo sa o to  aspoň snažíme. Každá triedna pani učiteľka si spoločne so svojimi žiakmi svojpomocne vyrobili koše na triedený odpad do  svojich tried. Keďže nápady sú rôzne, rozmanité sú aj výrobky – koše. Účel, na ktorý boli vyrobené, však spĺňajú všetky. Žiaci sa učia do nich triediť odpad a tak chrániť životné prostredie.

Na školských chodbách máme centrálne, takisto svojpomocne vyrobené odpadkové koše, do ktorých po vyučovaní týždenníci vysýpujú koše z tried. Na správnosť celého triedenia dozerá EKOhliadka, ktorú tvoria traja členovia.  Títo sú vybraní z členov kolégia Zelenej školy na obdobie jedného mesiaca.

Dúfame, že ak sa žiaci naučia triediť odpad v škole, prenesú to aj do svojich domácností. Prezentácia - Triedenie odpadov

 

Exkurzia do EKOSu

Naši žiaci sa v rámci programu Zelená škola zúčastnili exkurzie do miestnej firmy EKOS, ktorá sa zaoberá zberom odpadu v našom meste a spádových obcí. Zároveň s nami táto firma v rámci programu Zelenej školy úzko spolupracuje.

Exkurzie , ktorá bola zároveň spojená s besedou význame triedenia a samotnom  triedení,  sa zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka. Po besede nasledovala prehliadka zberného dvora, ukážka práce s privezeným odpadom, lisovanie PET fliaš a balenie do balíkov na odvoz a ďalšie spracovanie.

V tejto firme majú aj záchytnú stanicu pre zatúlaných psíkov, takže aj túto žiaci mali možnosť vidieť a dozvedieť sa , čo sa s takýmito psíkmi po odchyte stane.

Šikovné ženičky žiakom predviedli viazanie vencov zo sušených kvetov.

Exkurzia bola poučná, zaujímavá a dúfame, že žiakov navnadí na separáciu odpadov. Na konci dostal každý žiak darček v podobe letáčika o správnom triedení odpadu a pravítko s motívom separácie. Prezentácia - EKOS

Firme EKOS touto cestou ďakujeme.

Prezentácia - Ako sa nám darí

Kontakt

  • Základná škola Podsadek
    Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa
  • 052 /23 88 272