Projekty školy

Zelená škola Téma - Zeleň a ochrana prírody

V školskom  roku 2016/2017 sa naša škola prvý krát zapojila do celosvetového certifikačno-vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools.

Program Zelená škola pomáha škole realizovať environmentálnu výchovu spojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, t. j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

Prioritnou témou v certifikačnom období 2016/2017 a 2017/2018 bola téma „ODPAD“, za ktorú škola získala vlajku a certifikát Zelenej školy.

V certifikačnom období 2018/2019 a 2019/2020 sme ďalej pokračovali v programe Zelená škola s prioritnou témou „ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY“. Bezpečnostné opatrenia a vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu v marci 2020 zasiahli do chodu školy, do našich životov a nebolo možné splniť všetky aktivity, ktoré sme si na dané certifikačné obdobie naplánovali. Z tohto dôvodu sme požiadali o predlženie certifikačného obdobia o jeden rok.

 

Kolégium Zelenej školy v školskom roku 2020/2021 - akčná skupina a organizačný garant programu na škole

Kolégium Zelenej školy zo zástupcov zamestnancov školy

Mgr. Dana Knapová – učiteľka ŠT, koordinátorka programu

Mgr. Slavomíra Gribová – riaditeľka školy

Mgr. Anna Tvrdá – zástupkyňa riaditeľky ZŠ

PaedDr. Monika Repková – zástupkyňa riaditeľky ŠT

Mgr. Oľga Boguská – učiteľka ŠT

Mgr. Vlasta Hnatkovičová – učiteľka ŠT

PaedDr. Jana Pierová – učiteľka ŠT

PaedDr. Helena Jendrichovská – učiteľka ŠT

Mgr. Ľubomíra Nemergutová – učiteľka ŠT

Mgr. Milota Pitoňáková – učiteľka ŠT

PaedDr. Monika Fedorková – učiteľka ŠT

Mgr. Daniel Senko – učiteľ ŠT

Bc. Jana Virová – pedagogický asistent

 

Mgr. Mária Valčáková – učiteľka I. stupeň

Mgr. Martina Dicová – učiteľka I. stupeň

Mgr. Zuzana Dubjelová – učiteľka I. stupeň

Mgr. Mária Kičurová – učiteľka I. stupňa

Mgr. Lucia Kseňáková – učiteľka I. stupeň

Mgr. Anna Repková – učiteľka I. stupeň

Mgr. Mária Chovancová - učiteľka II. stupeň

Mgr. Jarmila Lešková – učiteľka II. stupeň

Ing. Tatiana Kiszelyová – učiteľka II. stupeň

Mgr. Lucia Kyšeľová – špeciálny pedagóg

 

Helena Lipčáková – ekonómka

Mária Kmečová – upratovačka

František Nemec – školník

Mikuláš Smrek  – školník

Kolégium Zelenej školy zo zástupcov žiakov

Nela Čonková               I. A ŠT

Sebastián Dunka          II. A ŠT

Samuel Čonka             II. A ŠT

Róbert Dunka             III. A ŠT

Vanesa Červeňáková   III. A ŠT

Andrea Čurejová         IV. A ŠT

Adela Porčogošová      V. A ŠT

Kristián Dunka II.        V. A ŠT

Erika Dunková             V. A ŠT

Zuzana Lengová          VI. A ŠT

Michaela Malastová     VI. A ŠT

Dominika Dlugošová   VI. A ŠT

Róbert Pumpa                I. B ŠT

Adriána Červeňáková   II. B ŠT

Tomáš Čureja                V. B ŠT

Júlia  Čurejová               5. ročník

Vanesa Girgová      

Pavol Korčkovský  

Patrik  Čureja I.     

Patrik Čureja II.

Ladislav Čureja              6. ročník

Lukáš Čureja          

Zdenka Mirgová     

Mária Porčogošová 

Jaroslav Čureja               7. ročník

Lýdia Čurejová

Kamila Čurejová

Vanesa Hangurbadžová

Miroslav Pompa

Milan Čureja                  8. ročník

Milan Dunka

Ján Čureja

František Dunka

Peter Čureja

Pavol Kakur

Tomáš Pompa                 9. ročník

Margita Pompová

Martin Čureja

Dávid Čureja

Marek Dunka

Jozef Pompa

Kolégium Zelenej školy zo zástupcov rodičov a priateľov školy

Rudolf Čureja – člen ROH

Helena Dunková – rodič, člen ROH

RNDr. Ján Kundľa, EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa

Ing. Miroslav Pristáš, Mestský úrad, Stará Ľubovňa

Environmentálny audit školy

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:  ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY              

 pre certifikačné obdobie:  2018/2019-2019/2020

Silné stránky

Slabé stránky

 • snaha o zmenu
 • škola nemá vlastný pozemok, skleník , záhradu
 • prítomnosť exteriérovej a interiérovej zelene
 • v areáli školy sa nenachádza EKO učebňa
 • zavedené aktivity na Deň Zeme
 • škola nemá vertikálne zazelenanie
 • zavedené brigády na úpravu areálu a blízkeho okolia školy
 • nemáme listnaté stromy ani stromy ovocné
 • začali sme s pestovaním zeleniny a liečivých byliniek
 
 • máme vybudované kompostovisko
 
 • máme skúsenosti s rovesníckym vzdelávaním

 

 • triedime odpad

 

Environmentalny akcny plan skoly.pdf

Aktivity školy a napĺňanie environmentálneho akčného plánu školy:

Hmyzí hotel

Deň jabĺkTýždeň jablka

Bylinkové čaje

Vtáčia búdka

Jesenná brigáda

Práca s prírodným materiálom

Sadenie kríkov a ovocných stromov

Vianočný stromček šetrný k životnému prostrediu

Exkurzia - Čistička odpadových vôd

 

 

Kontakt

 • Základná škola Podsadek
  Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa
 • 052 /23 88 272